Revizuirea Planului de management integrat pentru ariile naturale protejate Parcul Natural Balta Mică a Brăilei și siturile Natura2000 ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei și ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei,

Valoare proiect: 5,668,046.01 lei

Durată implementare: 36 luni

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este îmbunataþirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes conservativ prin revizuirea planului de management ale ariilor naturale protejate: Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 – Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei, precum si informarea si constientizarea comunitaþiilor locale pentru cresterea implicarii acestora în managemtul ariilor naturale protejate.

Prin revizuirea planului de management al ariilor naturale, vor fi realizate urmatoarele:

 • asigurarea unui statut de conservare favorabil pentru habitatele si speciile pentru care au fost declarate ale ariilor naturale protejate Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei.
 • asigurarea suportului necesar pentru managementul speciilor si habitatelor de interes conservativ prin actualizarea permanenta a datelor si informaþiilor despre speciile si habitatele pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate: Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei.
 • menþinerea unui statutut de conservare favorabil pentru speciile si habitatele de interes conservativ;
 • monitorizarea si evaluarea detaliata a speciilor si habitatelor de interes conservativ;
 • managementul eficient al ale ariilor naturale protejate: Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei.
 • cresterea capacitaþii de coordonare si administrare ale ariilor naturale protejate: Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 – Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei.
 • informarea si constientizarea comunitaþilor locale pentru cresterea implicarii acestora în managementul ariilor naturale protejate Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 – Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei.
 • gestionarea si utilizarea durabila a resurselor naturale;
 • managementul adecvat al turismului din ariile naturale protejate ale ariilor naturale protejate: Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 – Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei.
 • turism adecvat si bazat pe valorile naturale.

Scopul principal al planului de management al ariilor naturale protejate ale ariilor naturale protejate Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei este asigurarea starii de conservare favorabila a habitatelor si speciilor de interes comunitar din Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Asigurarea managementului conservativ al habitatelor si speciilor din cadrul ariilor naturale protejate: Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 – Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei prin revizuirea planului de management, în vederea cresterii gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si gestionarii eficiente si responsabile a acesteia.
 2. Cresterea gradului de constientizare a populatiei locale privind necesitatea protejarii si conservarii biodiversitatii din cadrul

ariilor naturale protejate: Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 – Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei, în vederea cresterii eficientei actiunilor de management în cadrul acestora.

 1. Dezvoltarea capacitatii administratorului pentru ariile naturale protejate Parcul Natural Balta Mica a Brailei si siturile Natura2000 ROSCI0006 Balta Mica a Brailei si ROSPA0005 Balta Mica a Brailei, în scopul asigurarii unui management adecvat a acestuia.

Proiectul se încadreaza în categoriile de acþiuni finanþabile ale Programului Operaþional Infrastructura Mare (POIM) corespunzatoare Axei Prioritare 4 Protecþia mediului prin masuri de conservare a biodiversitaþii, monitorizarea calitaþii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, respectiv Obiectivul Specific 4.1 “Cresterea gradului de protecþie si conservare a biodiversitaþii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate”, având ca scop promovarea masurilor de conservare a biodiversitaþii din cadrul ariilor naturale protejate: Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 – Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei în conformitate cu Cadrul de Acþiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeana pentru Biodiversitate 2020 si cu Strategia Naþionala si Planul de Acþiune pentru Conservarea Biodiversitaþii 2014 – 2020 (aprobata prin HG nr. 1081/2013).

Balta Mica a Brailei, zona umeda de interes international (sit RAMSAR), este ultimul vestigiu ramas in regim natural de inundatie pe cursul inferior al Dunarii, dupa desecarea fostei Delte Interioare (Balta Brailei si Balta Ialomitei), care conserva in present complexe de ecosisisteme acvatice si terestre intr-o forma apropiata de cea initiala. Parcul Natural Balta Mica a Brailei reprezinta o zona deosebit de importanta pentru conservarea si protecþia naturii deoarece conserva pe 24.555 ha toate caracteristicile fostei Balþi a Brailei, zona în regim liber de inundaþie cu o suprafaþa de 5 ori mai mare. Importanþa acestei zone rezulta din recunoasterea ca arie protejata la nivel naþional (parc natural), european (SCI si SPA) si internaþional(sit Ramsar).

Balta Mica a Brailei, avand o suprafata de 24555 ha, inclusiv bratele Dunarii si zonele dig-mal, este situat in lunca inundabila a

Dunarii, intre Campia Brailei si Insula Mare a Brailei, fiind delimitate astfel. Recunoastere conform legislaþiei comunitare/naþionale :

 • Sit Natura 2000: ROSCI0006 (20872 ha) conform OM-MMDD 1964/2007 si ROSPA0005 (25856ha) conform H.G. 1284/2007;
 • Arie protejata de interes naþional: parc natural conform Legii 5/2000 (24555 ha);
 • Zona umeda de importanþa internaþionala – sit Ramsar, poziþia 1074 / 9 iulie 2001 – transpunere în legislaþia româna prin Legea 5/1991.

Menþionam ca pentru siturile Parcul Natural Balta Mica a Brailei, ROSCI 0006 – Balta Mica a Brailei, ROSPA0005 Balta Mica a Brailei a fost elaborat Planul de management al Parcului Natural Balta Mica a Brailei, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 538/2011, pentru aprobarea Planului de Management al Parcului Natural Balta Mica a Brailei publicat în M.O 498/13.07.2011, plan care va expira în anul 2021.

Prin HG 230/4.03.2003 privind delimitarea rezervaþiilor biosferei, parcurilor naþionale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora (MO 190/26.03.2003) a fost recunoscut Parcul Natural Balta Mica a Brailei si reconfirmat oficial si statutul de Zona umeda de importanþa internationala, obtinut in anul 2001. În fapt Administraþia Parcului Natural Balta Mica a Brailei începe sa funcþioneze din 8 august 2004, în baza contractului de administrare nr. 744/25.05.2004, încheiat între RNP ROMSILVA si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

Cele 17.529 ha protejate în Parcul Natural Balta Mica a Brailei reprezinta 11% din fosta Balta a Brailei si 0,5% din fosta Lunca Inferioara a Dunarii (segmentul fluviului de la Silistra pâna la confluenþa cu Prutul). Prin Legea nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional, zona inundabila braileana este menþionata sub denumirea Balta Mica a Brailei, în anexa I, în lista Rezervaþii ale biosferei, parcuri naþionale sau naturale.