ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 – Coridorul Ialomiței

Ariile naturale protejate vizate de proiect sunt: ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și Rezervația Pădurea Alexeni.

Situl de Importanță Comunitară ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei a fost desemnat prin O.M. 2387/2011și are o suprafaţă de 27.109 ha. În cuprinsul acestuia este inclusă Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0152 Coridorul Ialomiței cu o suprafață de 25.307 ha, desemnată prin H.G. 663/2014. Aria naturală protejată Pădurea Alexeni (RONPA0850), desemnată prin  HG 2151/2004 are o suprafață de 37 ha fiind situată în raza localității Alexeni, din județul Ialomița.

Suprafața totală reglementată de Planul de management este de 27.146 ha (27.109 ha ROSCI0290 + 37 ha RONPA0850).

ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152  – Coridorul Ialomiței

Situl este constituit din culoarul Văii Ialomiței, în aval de confluență cu Râul Prahova, până la confluența cu Dunărea, la care se adaugă în partea din amonte culoarul Râului Prahova (în aval de localitatea Cocorăștii Grind) și Râul Teleajen (în aval de localitatea Coșlegi), precum și dintr-o serie de trupuri de pădure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreaptă a Râului Ialomița. Lunca are o lățime cuprinsa între 4-6 km, pronunțat asimetrică, mai dezvoltată în partea stângă și cu albia minoră situată imediat sub malul drept. În cadrul luncii apar frecvente ,,brațe moarte”, belciuge, lacuri de luncă, mlaștini, dar și porțiuni uscate de grinduri și plaje. Altitudinea variază de la cca. 150 m în partea din amonte a sitului, situată pe Râul Prahova și afluentul său Teleajenul, la cca. 20 m la vărsarea Ialomiței în Dunăre.

Situl de importanță comunitară ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei cu o suprafaţă de 27.109 ha, localizat în partea de sud-est a țării, cuprinde culoarul văii Ialomiţei din aval de confluenţă cu Prahova, până la vărsare în Dunăre, la care se adaugă şi partea din amonte a culoarului Prahovei şi Teleajănul, dar şi o serie de trupuri de pădure (de stejar, sălcii şi plopi) situate de-a lungul cursurilor de apă. Situl reprezintă cel mai important culoar ecologic care străbate Câmpia Bărăganului (Ialomiţa fiind singurul râu alohton din Bărăgan), cu o dezvoltare de la vest la est, legând Subcarpaţii şi Câmpia Ploieştiului de Dunăre. Din punct de vedere administrativ, aria protejată este localizată pe teritoriul judeţelor Ialomiţa (72%) şi Prahova (28%). Aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0152 Coridorul Ialomiței (cu o suprafață de 25.307 ha), cu excepția unei porțiuni reduse din raza localității Dridu (suprafață care este inclusă în ROSCI0290, dar care face parte din ROSPA0044 Grădiște-Căldărușani-Dridu), urmează fidel limitele sitului de importanță comunitară de la extremitatea vestică a sa până în dreptul localității Țăndărei (jud. Ialomița)

Siturile ocupă terenuri relativ plane și fiind dispuse în lungul albiei râului Ialomița sunt limitrofe numeroaselor localități dispuse în lungul drumurilor naționale DN1 (pe ruta Ploiești – București), DN2A (pe ruta Urziceni – Slobozia – Țăndărei – Hârșova) și DN1D (pe ruta Ciorani – Urziceni) precum și în lungul numeroaselor drumuri județene și comunale. În plus față de această rețea densă de căi de comunicație, existența a numeroase drumuri de pământ (pentru exploatații agricole sau forestiere), face ca accesul în ariile protejate să fie foarte facil.

Aria naturală protejată Pădurea Alexeni (monument al naturii) este localizată în apropierea localității Alexeni (jud. Ialomița), pe islazul comunal,  având o suprafață de 37 ha.