Biodiversitatea Coridor

Ariile protejate studiate reprezintă cel mai important coridor ecologic care străbate Bărăganul, ce se dezvoltă de la vest la est, legând Subcarpații și Câmpia Ploieștiului de Dunăre, Ialomița fiind singurul râu alohton din Câmpia Bărăganului. În acest fel, Ialomița și afluenții săi principali -Prahova și Teleajenul – conectează Lunca Dunării cu zona de câmpie forestieră și colinară, străbătând zona cea mai uscată a țării -Câmpia Bărăganului.

Situl de importanță comunitară ROSCI0290 Coridorul Ialomiței a fost desemnat pentru conservarea a:

 • 8 tipuri de habitate (91Y0 – Păduri de stejar și de carpen dacice; 92A0 – Galerii de Salix alba și de Populus alba; 91F0 – Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* – Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.; 40C0*- Tufișuri caducifoliate ponto-sarmatice; 6430 – Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpieși de nivel montan până la alpin; 3260 – Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion; 3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention).
 • 3 specii de mamifere (1335 Spermophilus citellus – Popândău;  1337 Castor fiber – Castor; 1355 Lutra lutra – Vidra);
 • 3 Specii de amfibieni (1188 Bombina bombina – Buhai de baltă cu burta galbenă; 1220 Emys orbicularis – Broasca țestoasă de apă; 1166 Triturus cristatus – Triton cu creastă).

Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0152 Coridorul Ialomiței (inclusă în situl de importanță comunitară ROSCI0290 Coridorul Ialomiței) a fost desemnată pentru conservarea a 21 specii de păsări și anume:

 1. Accipiter brevipes (Uliu cu picioare scurte);
 2. Alcedo atthis (Pescăruș albastru);
 3. Aythya nyroca (Rața roșie);
 4. Buteo rufinus (Șorecar mare);
 5. Ciconia nigra (Barza neagră);
 6. Coracias garrulus (Dumbrăveancă);
 7. Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar);
 8. Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră);
 9. Egretta garzetta (Egreta mică);
 10. Emberiza hortulana (Presura de gradină);
 11. Falco vespertinus (Vânturel de seară);
 1. Haliaeetus albicilla (Codalb);
 2. Hieraaetus pennatus (Acvila pitică);
 3. Ixobrychus minutus (Stârc pitic);
 4. Lanius collurio (Sfrâncioc roșiatic);
 5. Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagră);
 6. Lullula arborea (Ciocârlie de pădure);
 7. Nycticorax nycticorax (Stârc de noapte);
 8. Pernis apivorus (Viespar);
 9. Picus canus (Ghionoaie sură);
 10. Sylvia nisoria (Silvie porumbacă).