aaaaaaaa

Proiecte Coridor

„Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”, Cod MySMIS 119609

Proiect cofinanțat din FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

VALOAREA TOTALĂ a Contractului de Finanțare este de 4.599.057,35 lei, din care 3.909.198,75 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 13.08.2018 – 31.12.2020

Promotor proiect: RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

Parteneri proiect:       

  1. Universitatea Transilvania Brașov
  2. Agenția de Protecție a Mediului Ialomița

Obiectivele specifice ale proiectului:

Elaborarea Planului de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturala Pădurea Alexeni, printr-un proces transparent, consultativ si participativ, în concordanta cu legislația în vigoare.

Creșterea nivelului de informare, educare si conștientizare a factorilor interesați cu privire la valorile, rolul si importanta siturilor Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturala Pădurea Alexeni, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabila locala: dezvoltare economica viabila, protecția mediului si menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabila a ecosistemelor naturale, speciilor si habitatelor de interes național si comunitar.

Dezvoltarea capacitații administratorului siturilor Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturala Pădurea Alexeni, în scopul asigurării unui management adecvat a acestuia.

Descrierea proiectului:

În vederea îndeplinirii obiectivului general, sunt prevăzute activități specifice având ca scop rezolvarea problemelor semnalate la nivelul ariilor naturale protejate vizate, corelate cu obiectivele specifice propuse, si anume:

– Elaborarea Planului de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0260 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturala Pădurea Alexeni;

– Activități de informare, publicitate, conștientizare si consultare a grupului ținta;

– Dezvoltarea capacitații structurii de administrare a siturilor Natura 2000 ROSCI0260 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervației naturale Pădurea Alexeni;

– Managementul proiectului (planificarea, implementarea si monitorizarea/evaluarea activităților);

– Auditul financiar al proiectului.

Dezvoltarea cadrului de management pentru ariile naturale protejate din proiect si implementarea principalelor activități: inventariere, cartografiere, elaborarea de masuri speciale de conservare a speciilor si a habitatelor naturale, elaborarea planului de management, întocmirea de studii specifice, realizare de campanii de informare si de conștientizare a publicului, sesiuni de instruire a factorilor direct/indirect implicați în managementul ariilor naturale protejate care fac obiectul proiectului, vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, respectiv promovarea masurilor de conservare a biodiversității în conformitate cu Cadrul de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeana pentru Biodiversitate 2020 si cu Strategia Națională si Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014 – 2020.

Context: ROSCI0290 Coridorul Ialomiței

Suprafața: 27 109 ha

Situl reprezintă cel mai important coridor ecologic care străbate Bărăganul, care se dezvolta de la vest la est, legând Subcarpații si Câmpia Ploieștiului de Dunăre, Ialomița fiind singurul râu alohton din Câmpia Bărăganului. În acest fel, Ialomița si afluenții săi principali Prahova si Teleajenul – conectează lunca Dunării cu zona de câmpie forestiera si colinara, străbătând zona cea mai uscata a tarii –Câmpia Bărăganului.

Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri pe care le adăpostește – șleauri de lunca cu stejar pedunculat, zăvoaie de plopi si sălcii, vegetația de cursuri de apa si de maluri, comunitățile de ierburi higrofile, pajiștile de altitudine joasa, dar si prin vegetația specifica teraselor din stepa care mărginesc lunca – tufărișuri ponto-sarmatice, pajiști stepice, etc., precum si prin speciile de fauna existente aici – castor, etc.

ROSPA0152 Coridorul Ialomiței

Suprafața: 25 307.9 ha

Situl Natura 2000 ROSPA0152 Coridorul Ialomiței a fost declarata arie de protecție speciala avifaunistică prin HG nr. 663/2016. Situl ROSPA0152 Coridorul Ialomiței prezinta suprapunere integrala cu situl Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței

Situl este constituit din culoarul Văii Ialomiței, în aval de confluența cu Râul Prahova, pâna la confluența cu Dunărea, la care se adauga în partea din amonte culoarul Râului Prahova, în aval de localitatea Cocorăștii, si râul Telejean, în aval de localitatea Coslegi, precum si dintr-o serie de trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Râului Ialomița.

Pădurea Alexeni

Pădurea Alexeni este o arie protejata de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaþie naturala de tip forestier) situata în județul Ialomița, pe teritoriul administrativ al comunei Alexeni. Aria naturala se afla în partea nord-vestica a județului Ialomița, pe teritoriul estic al localității Alexeni, în imediata apropiere a drumului național DN2A care leagă municipiul Slobozia de satul Lumina.

Rezervația naturala întinsa pe o suprafața de 37 de hectare, a fost declarata arie protejata prin HG 2151 din 30 noiembrie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României Nr. 38 din 12 ianuarie 2005 (privind instituirea regimului de arie naturala pentru noi zone) si reprezintă o arie naturala în arealul căreia vegetează câteva specii seculare de arbori (cu vârste si dimensiuni impresionante) de stejar (Quercus robur).

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.