Proiecte Coridor

Proiect:  Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomitei, ROSPA0152 , Coridorul Ialomitei si rezervația naturala Padurea Alexeni (III.2.)

Valoarea proiectului: 4,615,716.98 lei

Durata implementare: 28 luni

Promotor proiect: RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

Parteneri proiect:       

  1. Universitatea Transilvania Brașov
  2. Agenția de Protecție a Mediului Ialomița

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Elaborarea Planului de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomitei, ROSPA0152 Coridorul Ialomitei si rezervatia naturala Padurea Alexeni, printr-un proces transparent, consultativ si participativ, în concordanta cu legislatia în vigoare.
  2. Cresterea nivelului de informare, educare si constientizare a factorilor interesaþi cu privire la valorile, rolul si importanta siturilor Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomitei, ROSPA0152 Coridorul Ialomitei si rezervaþia naturala Padurea Alexeni, evidentiindu-se conceptul de dezvoltare durabila locala: dezvoltare economica viabila, protecþia mediului si mentinerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabila a ecosistemelor naturale, speciilor si habitatelor de interes national si comunitar.
  3. Dezvoltarea capacitatii administratorului siturilor Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomitei, ROSPA0152 Coridorul Ialomiþei si rezervatia naturala Padurea Alexeni, în scopul asigurarii unui management adecvat a acestuia.

Descrierea proiectului:

În vederea îndeplinirii obiectivului general, sunt prevazute activitaþi specifice având ca scop rezolvarea problemelor semnalate la nivelul ariilor naturale protejate vizate, corelate cu obiectivele specifice propuse, si anume:

– Elaborarea Planului de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0260 Coridorul Ialomiþei, ROSPA0152 Coridorul Ialomitei si rezervatia naturala Padurea Alexeni;

– Activitati de informare, publicitate, constientizare si consultare a grupului tinta;

– Dezvoltarea capacitaþii structurii de administrare a siturilor Natura 2000 ROSCI0260 Coridorul Ialomitei, ROSPA0152 Coridorul Ialomitei si rezervatiei naturale Padurea Alexeni;

– Managementul proiectului (planificarea, implementarea si monitorizarea/evaluarea activitatilor);

– Auditul financiar al proiectului.

Dezvoltarea cadrului de management pentru ariile naturale protejate din proiect si implementarea principalelor activitati: inventariere, cartografiere, elaborarea de masuri speciale de conservare a speciilor si a habitatelor naturale, elaborarea planului de management, întocmirea de studii specifice, realizare de campanii de informare si de constientizare a publicului, sesiuni de instruire a factorilor direct/indirect implicaþi în managementul ariilor naturale protejate care fac obiectul proiectului, vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, respectiv promovarea masurilor de conservare a biodiversitaþii în conformitate cu Cadrul de Actiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeana pentru Biodiversitate 2020 si cu Strategia Nationala si Planul de Acþiune pentru Conservarea Biodiversitaþii 2014 – 2020.

Context: ROSCI0290 Coridorul Ialomitei

Suprafata: 27 109 ha

Situl reprezinta cel mai important coridor ecologic care strabate Baraganul, care se dezvolta de la vest la est, legând Subcarpatii si Câmpia Ploiestiului de Dunare, Ialomita fiind singurul râu alohton din Câmpia Baraganului. În acest fel, Ialomita si afluentii sai principali Prahova si Teleajenul – conecteaza lunca Dunarii cu zona de câmpie forestiera si colinara, strabatând zona cea mai uscata a tarii –Câmpia Baraganului.

Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri pe care le adaposteste – sleauri de lunca cu stejar pedunculat, zavoaie de plopi si salcii, vegetaþia de cursuri de apa si de maluri, comunitaþile de ierburi higrofile, pajistile de altitudine joasa,

dar si prin vegetaþia specifica teraselor din stepa care marginesc lunca – tufarisuri ponto-sarmatice, pajisti stepice, etc., precum si prin speciile de fauna existente aici – castor, etc.

ROSPA0152 Coridorul Ialomiþei

Suprafața: 25 307.9 ha

Situl Natura 2000 ROSPA0152 Coridorul Ialomiþei a fost declarata arie de protecþie speciala avifaunistica prin HG nr. 663/2016. Situl ROSPA0152 Coridorul Ialomiþei prezinta suprapunere integrala cu situl Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomitei

Situl este constituit din culoarul Vaii Ialomiþei, în aval de confluenþa cu Râul Prahova, pâna la confluenþa cu Dunarea, la care se adauga în partea din amonte culoarul Râului Prahova, în aval de localitatea Cocorastii, si râul Telejean, în aval de localitatea Coslegi, precum si

dintr-o serie de trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Râului Ialomița.

Padurea Alexeni

Padurea Alexeni este o arie protejata de interes naþional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaþie naturala de tip forestier) situata în judetul Ialomiþa, pe teritoriul administrativ al comunei Alexeni. Aria naturala se afla în partea nord-vestica a judeþului Ialomita, pe teritoriul estic al localitaþii Alexeni, în imediata apropiere a drumului naþional DN2A care leaga municipiul Slobozia de satul Lumina.

Rezervaþia naturala întinsa pe o suprafaþa de 37 de hectare, a fost declarata arie protejata prin HG 2151 din 30 noiembrie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României Nr. 38 din 12 ianuarie 2005 (privind instituirea regimului de arie naturala pentru noi zone) si reprezinta o arie naturala în arealul careia vegeteaza câteva specii seculare de arbori (cu vârste si dimensiuni impresionante) de stejar (Quercus robur), declarate m